Bài tập
«Что выбрать: Above или Over, Below или Under»

Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 1 2014
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 4 phút. 26 giây.
Bài tập
В общем значении Above & Over - над, выше

Above – больше, чем, свыше (со шкалами измерений)
Over
- через, по, свыше, больше, сверх

В общем значении Below & Under - ниже, под

Индивидуальные значения Below & Under такие же, но в зеркальном отражении, как соответственно у Above & Over
Từ được đề xuất
above - trên đây
a ball - banh
below - ở dưới
a box - rương
a boy - con trai
clear - trong
a concert - buổi hòa nhạc
a floor - đáy sông
a hill - chổ đất đùn lên
intelligence - sự khôn ngoan
a mountain - dãy núi
nice - tinh vi
a plane - phi cơ
put on - dọ đồ lên
a river - sông
a shirt - áo lót của đàn ông
sky - bầu trời
to stop - thôi
a submarine - dây cáp dưới biển
a surface - mặt
temperature - khí hậu
a zero - độ không