Affect or effect? Affect or effect? Этот урок посвящён двум похожим между собой словам, которые различаются по употреблению и значению. Это глагол affect (влиять, оказывать...

Bài tập
«Affect or effect?»

Của chủ đề Popular mistakes The Use of English
Сложность:
Đã đăng 11 Tháng 12 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Bài tập
Этот урок посвящён двум похожим между собой словам, которые различаются по употреблению и значению. Это глагол affect (влиять, оказывать влияние) и существительное effect (эффект, влияние). Сегодня Достон расскажет вам, как научиться их различать и правильно применять на практике.
Popular mistakes
The Use of English
Từ được đề xuất
to affect - cãm kíck
at all - ở tất cả
an audience - bái kiến
badly - ăn mặt tồi
condition - địa vị
to cry - kêu
deeply - sâu sắc
an effect - ảnh hưởng
love of - tình yêu của
major change - thay đổi lớn
a mayor - thị trưởng
medicine - thuốc
memory - kỷ niệm
a mood - âm thể
a side effect - tác dụng phụ
speech - lời nói
strange - không quen
tooth - răng
unpredictable - không thể đoán trước
visual effects - hiệu ứng hình ảnh

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English