Bài tập
«Английский в аэропорту. Часть 1»

Của chủ đề The Use of English
Сложность:
Đã đăng 15 Tháng 1 2017
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Настя
Thời lượng video:: 3 phút. 50 giây.
Bài tập
В этом уроке рассматривается лексика, необходимая путешественникам в аэропорту. Она включает в себя все этапы: регистрацию на рейс, регистрацию багажа, выбор места и проход на посадку.

Вторая часть
Từ được đề xuất
an aisle - gian
boarding pass - phiếu lên máy bay
to book - ghi
carry-on baggage - mang theo hành lý
check in - đăng ký vào
convenient - tiện lợi
to expire - tiêu tan
in advance - trong tiền vốn
in order to - để mà
to lose - thua
obviously - chắc chắn
to prefer - ưa hơn
a seat - chổ
a suitcase - va li
trust - hy vọng
would rather - thay vào đó