Bài tập
«Разница между another, other & others»

Của chủ đề Pronouns
Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 10 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video:: 4 phút. 39 giây.
Bài tập
В этом уроке разбирается разница в употреблении "another", "other" и "others"."Another" используется с исчисляемыми существительными в единственном числе или с местоимением one. Также "another" может употребляться перед сочетанием "числительное + существительное во множественном числе".

"Other" употребляется с исчисляемыми существительными во множественном числе или неисчисляемыми существительными. Оно может использоваться с исчисляемыми существительным в единственном числе в том случае, если перед "other" стоит какой-либо определитель (артикль, местоимение и т.п.)

"Others" используется только как местоимение, заменяя существительное во множественном числе.
Từ được đề xuất
to contain - bao hàm
delusive - gạt gẫm
to disagree - bất mản
to examine - hạch miệng
flight - chạy trốn
gift shop - cửa hàng quà tặng
global warming - sự ấm lên toàn cầu
have had enough - đã có đủ
official - chánh thức
pass on - chuyền giao
to prevent - có thể tránh
rainy - hay mưa
reason - nguyên do
to reduce - gầy mòn
a scientist - người giỏi về khoa vạn vật
stay - chận lại
substance - đại ý
sunny - có ánh nắng
to verify - tra