Bài tập
«Британский или американский английский? Снова о еде»

Của chủ đề The Use of English
Сложность:
Đã đăng 21 Tháng 11 2016
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 2 phút. 24 giây.
Bài tập
Всем известно, что британский и американский английский отличаются друг от друга рядом особенностей. К ним относятся различия в произношении и написании слов, а некоторые слова в этих двух вариантах языка совсем разные, несмотря на то, что обозначают одну и ту же вещь!
В этом уроке речь вновь пойдёт о различиях в названиях блюд и продуктов питания.
Từ được đề xuất
an appetizer - đồ khai vị
a banana - chuối
to cook - chín
corn - chai chân
to feed - nuôi
hate - ghét
let us - cho chúng tôi
livestock - vật nuôi
maize - bắp
a nut - điên
an oatmeal - bột lúa kiều mạch
order - cho toa
a porridge - đồ ăn nhẹ
a recipe - cách nấu ăn
salad - cải để ăn
a starter - bộ khởi động
used to - đã dùng rồi
widely - xa
would like - muốn