Производные предлоги (Composite prepositions) Производные предлоги (Composite prepositions) Предлог — это служебная часть речи, обозначающая отношение между объектом и субъектом. Существуют непроизводные и производные (составные)...

Bài tập
«Производные предлоги
(Composite prepositions)»

Của chủ đề Другие значения Prepositions
Сложность:
Đã đăng 15 Tháng 11 2016
Chia sẻ:
hoặc
Bài tập
Предлог — это служебная часть речи, обозначающая отношение между объектом и субъектом. Существуют непроизводные и производные (составные) предлоги.

Производные предлоги появились в языке позднее, чем непроизводные, образовавшись от слов других частей речи. Они являются устойчивыми конструкциями, в которых нельзя изменить порядок слов.
Примерами производных предлогов являются: instead of, due to, as for / as to, in accordance with, because of и многие другие.
Другие значения
Prepositions
Từ được đề xuất
according to - đống ý vấn đề
as far as I know - theo như tôi biết
as to - giống như là
to attend - chăm môm
because of - vì việv gì
to cancel - hủy bỏ
to cause - xui nên
to consider - đắn đo
to delay - chậm trể
due to - mắc nợ
in accordance with - phù hợp với
in front of - ở đằng trước
in spite of - mặc dù
instead of - đại diện người nào
to manage - trông nom
a meeting - giao nhau
to prepare - chuẩn bị
recent - mới đây
a request - sự được ưa thích
research - sự khảo cứu
sleep deprivation - thiếu ngủ
a strike - cái đánh
thanks to - nhờ vào
weather - khí hậu

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English