Bài tập
«Компьютерные термины»

Сложность:
Đã đăng 18 Tháng 5 2017
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Анастасия
Thời lượng video:: 2 phút. 25 giây.
Bài tập
В этом уроке рассматриваются основные термины (слова и выражения), связанные с повседневным использованием компьютера и работы на нём.
Освещены такие термины как: start a computer (запустить компьютер), restart (перезагрузить), crash (зависать), download (скачивать), upload (закачивать) и другие.
Từ được đề xuất
to click - bị đánh đập
a copy - bản
to crash - kêu vang
data - dử kiện
to delete - bôi bỏ
a desktop - máy tính để bàn
to download - tải về
to erase - gôm
a file - văn thư
mouse button - Bẫy chuột
to paste - dán bằng hồ
to post - công bố tên
to restart - khởi động lại
to save - bảo tồn danh dự
to start - bắt đầu
to upload - tải lên