Сочинительные союзы (Coordinating conjunctions) Сочинительные союзы (Coordinating conjunctions) Сочинительные союзы - Coordinating conjunctions - соединяют однородные члены предложения, а также независимые предложения. Их можно...

Bài tập
«Сочинительные союзы
(Coordinating conjunctions)»

Của chủ đề Conjunctions Сочинительные
Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 1 2013
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Bài tập
Сочинительные союзы - Coordinating conjunctions - соединяют однородные члены предложения, а также независимые предложения.

Их можно разделить на несколько групп по значению:

- соединительные - cumulative

and – и / а, as well as – а также

- противительные - adversative

but – но, still – все же, yet – однако, whereas – в то время как, while – тогда как, nevertheless – тем не менее

- разделительные - alternative

or – или, otherwise – в противном случае, else – иначе

- союзы результата или следствия - regulative

for – так как, so – чтобы
Conjunctions
Сочинительные
Từ được đề xuất
accurately - chắc chắn
ballet - vở ballet
come in - vô đi
to cross - đi qua
a cup - bát
fast - nhanh
glass - ly
journey - chặng đường đi
loud - đọc to
nevertheless - song le
no one - không ai
an ocean - biển lớn
on tiptoe - trên đầu ngón chân
a passport - giấy thông hành
run away - chạy trên đường
to shoot - bắn súng
to shout - kêu la
to sleep - ngũ
to try - bắt chịu gian nan
wake up - hoạt động lại
whereas - bởi vì
would rather - thay vào đó

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English