Bài tập
«Сокращения: YW, RLY, SMH, CSL»

Сложность:
Đã đăng 28 Tháng 2 2017
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Настя
Thời lượng video:: 2 phút. 19 giây.
Bài tập
Урок рассказывает о современных сокращениях, которые используются при переписке в интернете и по СМС.Познакомимся с такими сокращениями как YW, RLY, SMH и CSL.
Từ được đề xuất
be late - trễ
helpful - hay giúp đỡ
hilarious - khoái hoạt
a hokum - hokum
to mumble - nói lẩm nhẩm
to screw - áp bức
worry - điều làm phiền
youth - tuổi trẻ

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип