Bài tập
«Сокращения: AF, FOMO, FAM, DAE, AMA»

Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 3 2017
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 3 phút. 1 giây.
Bài tập
Урок рассказывает о современных сокращениях, которые используются при переписке в интернете и по СМС.Познакомимся с такими сокращениями как AF, FOMO, FAM, DAE, AMA.
Từ được đề xuất
ama - ama
an angle - cạnh
as fuck - như quái
dashing - hăng hái
decent - đoan chính
a fam - sự nổi tiếng
famine - nạn đói
for years - trong nhiều năm
frost - rét đông giá
majestic - oai nghiêm
miss out - bỏ lỡ
moving - cảm động
or else - hay là