Bài tập
«‘Could’ или ‘Should’ – Какой модальный глагол выбрать?»

Của chủ đề Modal verbs
Сложность:
Đã đăng 14 Tháng 10 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 2 phút. 25 giây.
Bài tập
Мы с вами уже прошли целых 9 уроков по самым часто употребляемым модальным глаголам, и стоит подвести некий итог. В этом эпизоде Достон сравнит Could и Should.
Từ được đề xuất
to attend - chăm môm
barely - không dư
be quiet - Hãy yên lặng
class - cấp
in a minute - trong một phút
make it - làm cho nó
a match - chỉ vật xứng với nhau
quiet - giản dị
to spend - tiêu
to win - được thắng
to worry - lo
worse - tệ hơn