Bài tập
«Полезные слова и выражения. Email.»

Của chủ đề The Use of English
Сложность:
Đã đăng 21 Tháng 11 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 3 phút. 10 giây.
Bài tập
Иногда по работе у многих возникает необходимость написать письмо коллегам или партнёрам за рубеж. Чтобы вы не терялись в таких ситуациях, Достон расскажет вам о правилах ведения электронной переписки и об основных клише, которые уместно использовать в такой ситуации.
Từ được đề xuất
to attach - bắt
do not hesitate - đừng ngại
a document - văn thư
in the loop - trong vòng
kind regards - Trân trọng
look forward to - trông mong
a meeting - giao nhau
a project - điều dự định
a question - câu chất vấn
warm - ẩm
a wish - lòng ao ước
yours truly - của bạn thật sự