Bài tập
«“From memory” или “by heart”?»

Сложность:
Đã đăng 21 Tháng 1 2017
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Настя
Thời lượng video:: 2 phút. 52 giây.
Bài tập
Выражения "from memory" и "by heart" можно перевести как "наизусть", но они не являются синонимичными. В этом уроке рассматриваются отличия в значении и употреблении этих похожих выражений.
Từ được đề xuất
a brother - anh em
by heart - thuộc Long
by rote - bởi rote
by tomorrow - vào ngày mai
to draw - lôi ra
from memory - từ ký ức
to learn - báo cho biết
a poem - bài thi
a portrait - chân dung
a song - bài hát
a text - bản văn
to understand - hiểu
write - viết

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип