Bài tập
«Мы останемся на курорте
(Future Simple Tense)»

Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 11 2011
Chia sẻ:

Giáo viên: Александр
Bài tập
Для описания действий, которые произойдут в будущем в английском языке используют различные времена. Это упражнение состоит из предложений с Future Simple Tense. Образуется оно довольно просто will (shall) + инфинитив без частицы to.

Не забывайте: сокращенная форма - 'll, отрицательная - shall not = shan't, will not = won't.

Делитесь впечатлениями от задания.
Từ được đề xuất
an airport - sân bay
to answer - bảo đảm
an examination - chất vấn
to finish - kết cuộc
heavy - bịnh hen suyển
to pass - qua
to receive - chứa vật gì
resort - chổ hẹn gặp mặt
a rise - căn nguyên
sick - đau
to stay - chận lại
a suit - bộ com lê
swim - bơi
temperature - khí hậu
to type - khuôn
unless - nếu không
to watch - coi chừng
weather - khí hậu
write down - ghi việc gì