Bài tập
«Будущее в прошедшем
(Future in the past)»

Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 8 2013
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 3 phút. 26 giây.
Bài tập
Future in the past - Будущее в прошедшем - описывает прошедшие события, относящиеся к будущему.

Общая форма образования:
should / would + I форма глагола

Для выражения Future in the Past помимо формы Should / Would также может использоваться форма будущего времени Be Going To, и имеет она тот же оттенок, что и во future simple: намеренное, запланированное действие
Từ được đề xuất
to become - trở nên
a bus - xe buýt
cool - chổ mát mẻ
an employee - công nhân
to forget - quên
a friend - ân nhân
in front of - ở đằng trước
to land - bắt xuống đất
late - khuya
to learn - báo cho biết
to meet - đi đón
a poem - bài thi
to remember - nhớ lại
soon - chẳng bao lâu
a station - chổ canh gát
to suppose - giả sử
a write - viết