Bài tập
«Модальный глагол Have to
(Modal verbs)»

Của chủ đề Modal verbs Verbs
Сложность:
Đã đăng 2 Tháng 4 2013
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 3 phút. 11 giây.
Bài tập
Модальный глагол Have to употребляется для выражения обязанности или необходимости (в утвердительной или вопросительной форме) или отсутствия обязанности и необходимости (в отрицательной форме).

Также глагол have to может выражать уверенность, несомненность, вероятность.

Have to во многом является синонимом модального глагола must, но имеет оттенок вынужденности, в силу каких-либо обстоятельств.

Have to меняется на различные формы must в следующих значениях и временах:
- значение уверенности, несомненности (в настоящем времени, в отрицательной форме) - must
- значение уверенности, несомненности (в прошедшем, в отрицательном значении

Конструкция do not have to означает отсутствие необходимости, но не запрет.

Конструкция must not означает категорический запрет.
Từ được đề xuất
be late - trễ
behavior - cư xử
to discuss - bàn cải
do one's best - làm tốt nhất
fear - lo ngại
garage - chỗ sửa xe
have to - có
help out - giúp đỡ
a lawyer - luật sư
to leave - ly khai
to mean - nghĩa là
to play - chơi
to plead - biện hộ
run away - chạy trên đường
tie up - buộc bằng dây
a trumpet - kèn
an umbrella - ô
wet - ẩm