Bài tập
«Что выбрать: I или Me»

Сложность:
Đã đăng 5 Tháng 3 2014
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 2 phút. 3 giây.
Bài tập
Правило для понимания и выбора между I и Me

1. Дано предложение: It was (I или Me) who washed your car

2. Упрощаем: I washed your car

3. Значит правильный вариант: It was I who washed your car
Từ được đề xuất
as soon as possible - sớm nhất có thể
a bench - băng
a cinema - ci nê
to cook - chín
dinner - bửa cơm chánh
an essay - sự thử
to finish - kết cuộc
go hitchhiking - đi quá giang
a heart - tim
to meet - đi đón
old man - cây thanh tao
one day - một ngày
a poem - bài thi
possible - có lẻ được
a sister - chị
to sit - đậu trên cây
soon - chẳng bao lâu
tomorrow - mai