Bài tập Пять английских идиом. Выпуск №2

Сложность:
Đã đăng 21 Tháng 5 2013
Chia sẻ:
Giáo viên: Лена Мон
Thời lượng video:: 4 phút. 48 giây.
Mô tả
Во втором выпуске Антонина Комарская знакомит нас с пятью идиоматическими выражениями:
1) Bite me!
2) Water under the bridge
3) It's old news
4) To steal smb's thunder
5) To fill in smb's shoes
Bài học video này không có bài tập

Đã xem

Từ được đề xuất
be in somebody's shoes - ở trong đôi giày của ai đó
bite me - cắn tôi
old news - tin cũ
steal somebody's thunder - ăn cắp sấm sét của ai đó
water under the bridge - nước dưới chân cầu