Bài tập
«Неопределённые местоимения в английском»

Сложность:
Đã đăng 6 Tháng 3 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video:: 4 phút. 1 giây.
Bài tập
Неопре­де­лён­ные ме­сто­име­ния все­гда ука­зы­ва­ют на то, что объект, к которому отсылает местоимение или его свойства (признак, количество и т. п.) неизвестны или неточно известны участникам речевой ситуации (говорящему и/или слушателю).
Từ được đề xuất
advantage - hưởng lợi ích
an assignment - công việc giao cho người nào
to bother - làm buồn
either - mỗi nước
to end - thôi
everybody - mọi người
everywhere - khắp nơi
excited - bị kích thích
a newsstand - gian hàng bán báo
to relieve - thay phiên
a storm - mưa giông
to submit - đệ trình