Bài tập
«Инфинитив как определение»

Của chủ đề Инфинитив
Сложность:
Đã đăng 7 Tháng 7 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video:: 4 phút. 9 giây.
Bài tập
Инфинитив - это неопределённая форма глагола. В предложении инфинитив может быть как главным, так и второстепенным членом.
Инфинитив в роли определения по функциям схож с прилагательным. В этом случае он стоит после определяемого слова (существительного, неопределенного местоимения, порядкового числительного) и характеризует его.
Переводиться инфинитив в таком случае может несколькими способами: неопределённой формой глагола, отглагольным существительным, придаточным предложением и т.д.
Từ được đề xuất
to bring - dẩn dắt
chance - cơ hội
to cut - bớt
fill in - bít lại
financial - thuộc về tài chánh
form - cách tao nhã
from all over the world - từ khắp nơi trên thế giới
a garden - công viên
a gardener - người làm rẩy
to hire - mướn người ở
lawn - bải cỏ
to learn - báo cho biết
to leave - ly khai
a masterpiece - kiệt tác
to play - chơi
reason - nguyên do
to solve - giải phương trình
a ticket - giấy ghi gía
a website - địa chỉ trang web
to win - được thắng