Bài tập
«Местоимения спрашивают…(Interrogative pronouns)»

Сложность:
Đã đăng 4 Tháng 12 2012
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 3 phút. 32 giây.
Bài tập
Сегодня мы в продолжение темы английских местоимений изучим вопросительные - Interrogative pronouns.

who? – кто?

whom? – кого? кому?

what? – что? какой?

which? – какой? который?

whose? – чей?

При использовании в предложении с предлогами эти местоимения могут принимать и другие значения.

Вопросительные местоимения в предложении могут выполнять различные функции. Например, Who и which - подлежащие, whom - дополнение, а whose - притяжательное местоимение.

Từ được đề xuất
to accompany - hòa âm
an arrangement - chỉnh đốn
a conductor - dẫn đầu
to dedicate - dâng
instrumental - góp phần vào
to invite - gây ra
a microphone - máy vi âm
a piano - dương cầm
a piece - bộ phận của máy
to play - chơi
to prefer - ưa hơn
to replace - đặt lại chổ củ
a soloist - người độc tấu
a song - bài hát
to speak - chứng tỏ
trumpet player - người chơi kèn trumpet
What kind - Loại nao

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип