Bài tập
«Работа над ошибками. Разница между it’s и its.»

Сложность:
Đã đăng 9 Tháng 7 2014
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Лена Мон
Thời lượng video:: 2 phút. 40 giây.
Bài tập
Несмотря на то, что слова it's и its пишутся с небольшим отличием, они имеют совершенно разные значения.

It's - сокращение it is, дословный перевод - "это есть".

Its - означает принадлежность кого-то или чего-то кому-то или чему-то, имеет значение свой, его, ее.
Từ được đề xuất
beauty - sắc đẹp
a blue - biển
capital - chính
capital city - thủ đô
a cat - con khăng
a chicken - còn non nớt
a colour - bút pháp hoa mỹ
cute - tinh khôn
to deny - cải
to dress - tháo ở khuôn ra
a licence - bằng cử nhân
to live - ăn tiêu xa xí
to lose - thua
nice - tinh vi
a puppy - chó con
to read - đoán
a road - con đường
short - gần
surroundings - nơi lân cân
wrong - sai