Bài tập
«Разве ты не видишь?
(Look)»

Của chủ đề Phrasal verbs Verbs
Сложность:
Đã đăng 8 Tháng 11 2011
Chia sẻ:

Giáo viên: Александр
Bài tập
Глагол Look имеет абсолютно разные значения, в зависимости от контекста и от того, с какими словами употребляется.  Чтобы разобраться в этом множестве пройдите это упражнение и заучите наизусть конструкции с look.  Для большей информации загляните в словарь. Делитесь впечатлениями и оценками.

Другие видеоуроки и упражнения по фразовым глаголам можно найти по ссылке.
Từ được đề xuất
accurate - chính xác
to attempt - thử
attentively - chăm chú
attractive - có sức hấp dẩn
capable - có khả năng
data - dử kiện
foreign - không có quan hệ
look after - trông nom
look forward to - trông mong
look into - nhìn vào
look out - nhìn ra ngoài
look round - nhìn quanh
look through - nhìn xuyên qua
look up - tra cứu
a reference - sự hỏi lại
to reflect - chiếu lại
a reflection - sự chiếu lại
a stork - con cò
a throat - cuống họng
write down - ghi việc gì