Bài tập
«Модальный глагол Might
(Modal verbs)»

Của chủ đề Modal verbs Verbs
Сложность:
Đã đăng 23 Tháng 3 2013
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 3 phút. 40 giây.
Bài tập
Модальный глагол Might чаще всего используется для выражения возможности и предположения. Также он часто может использоваться в условных предложениях. Помимо этого, might может использоваться для того, чтобы сделать предложение или выразить просьбу.
Từ được đề xuất
anyone - bất cứ người nào
anytime - Bất cứ lúc nào
baseball - dã cầu
a bathroom - phòng tắm
be late - trễ
to dine - ăn cơm trưa
heavy - bịnh hen suyển
to lift - tăng lên
to memorize - ghi vào trí nhớ
a poem - bài thi
to postpone - hoãn lại
promotion - sự đề xướng
run away - chạy trên đường
solution - cách giải quyết
soon - chẳng bao lâu
to speak - chứng tỏ
stay up - thức
tomorrow - mai
a train - đoàn người đi sau hầu