Bài tập
«Модальный глагол – NEED»

Của chủ đề Modal verbs
Сложность:
Đã đăng 21 Tháng 10 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 1 phút. 50 giây.
Bài tập
Как вы поняли, мы сегодня поговорим о модальном глаголе need. Достон расскажет об отличиях этого глагола от других. Need может быть не только модальным, но и смысловым со значением «нуждаться, иметь потребность, быть должным». Поэтому будьте внимательны, когда работаете с предложениями, содержащими модальный глагол need (может, он там и не модальный вовсе).
Từ được đề xuất
a bike - đi xe máy
a dictionary - tự điển
a dishwasher - máy rửa chén dĩa
to hire - mướn người ở
a knife - dao
to listen - nghe
a parcel - lô
a prescription - đơn thuốc
to rush - áp vào
tonight - đêm nay
wash up - rửa chén bát
to water - nước