Bài tập
«Модальный глагол – SHALL
(SHOULD)»

Của chủ đề Modal verbs
Сложность:
Đã đăng 9 Tháng 10 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 2 phút. 9 giây.
Bài tập
Сегодня Достон расскажет про модальный глагол shall, который так же как и will, имеет две формы -  настоящего времени (непосредственно shall) и прошедшего времени (should). Несмотря на то, что это две формы одного глагола, каждая из них имеет свои особенности употребления, свои подходящие ситуации, поэтому мы рассмотрим shall и should по отдельности.
Từ được đề xuất
attention - chuyên tâm
come over - xâm chiếm
to inform - gây ra
to join - buộc
let down - bỏ rơi
a neighbourhood - tình giao hảo giữa láng giềng
a paper - báo chí
a requirement - sự cần dùng
right now - ngay bây giờ
to sign - đánh dấu
studies - học
to treat - đãi