Much - many, few - little, a few - a little Much - many, few - little, a few - a little В этом уроке речь пойдёт о местоимениях, выражающих количество: Many (много) – используется с исчисляемыми существительными Much (много) –...

Bài tập
«Much – many, few – little, a few – a little»

Của chủ đề Исчисляемые и неисчисляемые Неопределенные и взаимные Pronouns
Сложность:
Đã đăng 14 Tháng 1 2016
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Bài tập
В этом уроке речь пойдёт о местоимениях, выражающих количество:

Many (много) – используется с исчисляемыми существительными
Much (много) – используется с неисчисляемыми существительными
A lot of / lots of (много), plenty of (много, более чем достаточно) – используется как c исчисляемыми, так и с неисчисляемыми существительными
(A) Few (мало) – используется с исчисляемыми существительными
(A) Little (мало) – используется с неисчисляемыми существительными
Исчисляемые и неисчисляемые
Неопределенные и взаимные
Pronouns
Từ được đề xuất
to bake - hầm
be able to - có thể
celebration - sự nổi tiếng
a cutlet - miếng thịt lạng mõng
flour - bột
a flower - hoa
fun - cười giởn
hungry - đói
a muffin - bánh nướng xốp
noise - tiếng huyên náo
to notice - chú ý đến
nowadays - đời nay
a project - điều dự định
reason - nguyên do
soup - canh
space - không gian
take up - lượm lên
a test - cuộc thi
a tiger - cọp
a wardrobe - quần áo
work from home - làm ở nhà

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English