Bài tập
«Неологизмы в английском: Cellfish, Errorist, Askhole, Destinesia»

Của chủ đề The Use of English
Сложность:
Đã đăng 2 Tháng 3 2017
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 2 phút. 37 giây.
Bài tập
Этот урок посвящён новым словам (неологизмам), которые появились в английском языке последние годы в результате возникновения новых социальных явлений, развития технологий, Интернета и ряда других отраслей.

Вы узнаете значения выражений cellfish, errorist, askhole и destinesia.
Từ được đề xuất
to annoy - làm trái ý
an askhole - lỗ hổng
be supposed - được cho là
cellfish - tế bào
clumsy - khó coi
constantly - bền lòng
a destinesia - destinesia
dramatic - bi tráng
an errorist - người báo lỗi
no matter what - không có vấn đề gì
nonsense - chuyện phi lý
nowadays - đời nay