Bài tập
«Неологизмы в английском: Frenemy, iFinger, Push pen anxiety»

Của chủ đề The Use of English
Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 2 2017
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Настя
Thời lượng video:: 1 phút. 47 giây.
Bài tập
Этот урок посвящён новым словам (неологизмам), которые появились в английском языке последние годы в результате возникновения новых социальных явлений, развития технологий, Интернета и ряда других отраслей.

Вы узнаете значения выражений frenemy, iFinger и push pen anxiety.
Từ được đề xuất
to cut - bớt
forever - mãi mãi
a frenemy - frenemy
a glove - găng tay
a hole - chồi
hurt - đau
an iFinger - iFinger
push pen anxiety - đẩy bút lo lắng
seriously - nghiêm túc
smart - lẹ làng
uncomfortable - không giản tiện
to wean - dứt sữa