Bài tập
«Я спал, когда постучали…
(Past Simple – Past Continuous)»

Сложность:
Đã đăng 24 Tháng 11 2011
Chia sẻ:

Giáo viên: Александр
Bài tập
Сочетание Past Simple и Past Continuous в одном предложении встречается очень часто.

Если вам сложно определить правильное время, попробуйте перевести на русский.  Глаголы несовершенного вида (что делал?), как правило, переводятся в Past Continuous, а совершенного (что сделал?) в Past Simple.

Видеоурок на эту тему: Популярные ошибки: Past Simple и Past Continuous.
Kịch bản của bài học
205
Từ được đề xuất
accident - khập khểnh
to arrive - xảy đến
break out - nổ bùng
breakfast - bữa ăn sáng
cook - chín
dinner - bửa cơm chánh
a friend - ân nhân
get off - thoát khỏi
get sick - bị bệnh
to happen - đến
have breakfast - có dùng điểm tâm
to knock - đánh
lunch - bữa ăn qua loa
a mailman - người đưa thơ
newspaper - báo
a restaurant - nhà hàng
a sick - đau
soundly - chắc chắn
a telephone - điện thoại
wife - vợ