Bài tập Перфектный герундий в активном и пассивном залоге

Сложность:
Đã đăng 5 Tháng 8 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video:: 4 phút. 35 giây.
Bài tập
Герундий – это неличная форма глагола, выражающая название действия и обладающая как свойствами глагола, так и свойствами существительного.

Перфектный герундий используется в предложении для того, чтобы выразить то из двух действий, которое произошло раньше.

В данном уроке использование перфектного герундия в пассивном залоге рассматривается в сравнении с активной формой.

В активном залоге перфектный герундий образуется по схеме: having + past participle (V3)

Для пассивного залога схема образования выглядит так: having + been + past participle (V3)
Từ được đề xuất
to admit - nhận vào
to arrive - xảy đến
a bicycle - đạp
birthday present - Món quà sinh nhật
clearly - thông suốt
a clown - người nhà quê
to cry - kêu
to elect - chọn
a female - nữ
happiness - diểm phúc
to invite - gây ra
make a mistake - làm lổi việc gì
marriage - hôn nhân
to mention - ghi chép
to receive - chứa vật gì
to remember - nhớ lại
round the world trip - chuyến đi vòng quanh thế giới
show - đưa ra cho xem
stay - chận lại
to steal - ăn cắp