Совершенное будущее время (Future perfect) Совершенное будущее время (Future perfect) В этом упражнении мы с вами рассмотрим временную конструкцию Future perfect - будущее совершенное время Способ образования: (shall) will +...

Bài tập
«Совершенное будущее время
(Future perfect)»

Của chủ đề Будущее совершенное Совершенные формы Verb tenses
Сложность:
Đã đăng 7 Tháng 8 2013
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Bài tập
В этом упражнении мы с вами рассмотрим временную конструкцию Future perfect - будущее совершенное время
Способ образования: (shall) will + have + Past participle (причастие прошедшего времени)
Future perfect обозначает действие, которое закончится до определенного момента или начала другого действия в будущем.
Но это действие часто могут заменять такие выражения времени, как, например:

by the time … - к тому моменту, времени, как …
by that time, by then - к этому времени, к тому времени
before – прежде, чем
after – после того, как
Будущее совершенное
Совершенные формы
Verb tenses
Từ được đề xuất
to achieve - đắc thắng
to arrive - xảy đến
to control - chỉ huy
to cook - chín
fine - cao quý
to finish - kết cuộc
go for a walk - đi dạo
go shopping - đi mua sắm
hard - gần
a novel - tiểu thuyết
pm - chiều
police - công an
to read - đoán
a scientist - người giỏi về khoa vạn vật
to start - bắt đầu
take seat - lấy chỗ ngồi
tonight - đêm nay
a train - đoàn người đi sau hầu
weather - khí hậu
a whale - cá ông
a wharf - bến tàu

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English