Bài tập
«Совершенное прошедшее время
(Past perfect)»

Сложность:
Đã đăng 3 Tháng 8 2013
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 3 phút. 37 giây.
Bài tập
В этом упражнении мы с вами рассмотрим совершенное прошедшее время - Past perfect

Способ образования: Had + Past participle (причастие прошедшего времени)

Past Perfect описывает действия, которые уже завершились до начала другого, произошедшего в прошлом действия.

Также Past Perfect описывает действия, которые уже совершились до определенного момента в прошлом, который либо указан обстоятельством времени, либо контекстом.

В отличие от Present Perfect, в Past Perfect можно использовать точно указанный момент времени совершения действия, хотя такое употребление и не является обязательным.
Từ được đề xuất
an apartment - căn hộ
to break - bẻ gảy
to drink - ghiền rượu
favorite - được thích
find out - đoán ra
to fix - đặt vào
to give - cho
a guy - buồn cười
homework - bài học sinh làm ở nhà
to leave - ly khai
to lose - thua
a mood - âm thể
a movie - phim
a poem - bài thi
a purse - bao
to sell - bán
to show - đưa ra cho xem
to start - bắt đầu
a station - chổ canh gát
a toy - đồ chơi
a trip - bước nhẹ
truth - chân lý
vacation - hưu thẩm