VI

Bài tập Личные местоимения

Сложность:
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Дарья
Theo dõi giáo viên:
Дарья
Thời lượng video:: 3 phút. 30 giây.
Bài tập
Личные местоимения — местоимения, которые указывают на предмет, но не называют его.
К ним относятся такие местоимения, как: I (я), you (ты, Вы и вы), he (он), she (она), it (оно), we (мы), they (они).Обратите внимание, что местоимение you всегда имеет форму множественного числа - you are/were, даже если речь идёт об одном человеке ("ты").
Từ được đề xuất
caring - sự bảo dưởng
clever - thông minh
factory - hảng
a girl - con gái
a nurse - chị vú
ready - chuẩn bị việc gì
a spy - dọ thám
a worker - công nhân