Bài tập
«Ласковые обращения. Часть 2»

Сложность:
Đã đăng 23 Tháng 12 2016
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Настя
Thời lượng video:: 2 phút. 43 giây.
Bài tập
Многие называют своих близких и дорогих людей ласковыми прозвищами. Разумеется, они есть и в английском языке. Сегодня познакомимся со следующими pet names:Sweetie / Sweetheart / Dear / Boo / Love
Từ được đề xuất
to appreciate - biết rỏ
at home - ở nhà
be fine - tốt
a boo - la
come on - đi tới
dear - thân
to forget - quên
give a hug - ôm
a hat - mũ
a letter - thư
love - yêu
put on - dọ đồ lên
stay - chận lại
a sweetheart - người yêu
thank you - cảm ơn bạn
worry - lo