Bài tập
«Фразовые глаголы – часть 2
(Phrasal verbs – part 2)»

Của chủ đề Phrasal verbs Verbs
Сложность:
Đã đăng 27 Tháng 1 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 4 phút. 28 giây.
Bài tập
Фразовые глаголы - Phrasal verbs - можно отнести к устойчивым выражениям и идиомам. Вообще большинство английских глаголов имеет свойство изменять свое значение при добавлении предлогов.

Например:
take - взять, брать (основное значение)
take up - начать чем-либо заниматься (фразовый глагол)

Фразовые глаголы могут состоять как из одного предлога, так и из двух.

В этом упражнении мы рассмотрим значения фразовых глаголов, в состав которых входят слова: come, carry, check, count и некоторые другие.
Từ được đề xuất
beautiful - đẹp
to carry - mang
carry out - vác ra ngoài
to clean - thanh liêm
clean up - chùi sạch
come away - đi khỏi
come from - ở đâu tới
come on - đi tới
come over - xâm chiếm
a drawer - bồi ở quán rượu
opportunity - dịp tốt
a poem - bài thi
solution - cách giải quyết
to stop - thôi
term - điều khoản
to touch - cảm kích
unexpectedly - bất ngờ

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип