Bài tập
«Фразовые глаголы – часть 7
(Phrasal verbs – part 7)»

Của chủ đề Phrasal verbs Verbs
Сложность:
Đã đăng 1 Tháng 2 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 2 phút. 58 giây.
Bài tập
Фразовые глаголы - Phrasal verbs - можно отнести к устойчивым выражениям и идиомам. Вообще большинство английских глаголов имеет свойство изменять свое значение при добавлении предлогов.

Например:
take - взять, брать (основное значение)
take up - начать чем-либо заниматься (фразовый глагол)

Фразовые глаголы могут состоять как из одного предлога, так и из двух.

В этом упражнении мы с вами рассмотрим фразовые конструкции, в составе которых присутствуют turn, wait, work и некоторые другие глаголы.
Từ được đề xuất
to afford - cho
busy - bận rộn
to develop - biểu lộ
a guest - ký sinh trùng
gym - phòng thể dục
pointless - cùn
a storm - mưa giông
turn around - quay lại
turn away - nhìn sang chổ khác
turn down - bác lời đề nghị
turn out - đuổi người nào
turn over - lật lại
turn up - lật ngữa
wait on - đến thăm
wake up - hoạt động lại
a winter - mùa đông
work out - thi hành
to wrap - bao
wrap up - gói lại
write down - ghi việc gì

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип