Bài tập
«Вежливые просьбы»

Của chủ đề The Use of English
Сложность:
Đã đăng 26 Tháng 5 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video:: 3 phút. 6 giây.
Bài tập
Вежливость - основа успешной коммуникации не только в деловой среде, но и в повседневной жизни. Этот урок посвящён фразам и выражениям, которые помогут вам построить вежливую просьбу на английском языке.

В уроке рассматриваются следующие конструкции:

Please..?

Can you..?

Could you (please)..?

Would you (please)..?

Would you mind..?

Từ được đề xuất
a little bit - một chút
an answer - câu đáp
boarding pass - phiếu lên máy bay
a book - sách
busy - bận rộn
call a taxi - gọi taxi
a coke - than cốc
give a hand - Đưa một tay đây
to hear - nghe
to hold - cầm
a kitchen - nơi nấu nướng
a museum - viện bảo tàng
a page - bồi sai vặt
a pass - đèo
a phone - điện thoại
phone number - số điện thoại
please - xin
salt - muối
to show - đưa ra cho xem