Bài tập
«Предлоги направления и места»

Của chủ đề Место Prepositions
Сложность:
Đã đăng 21 Tháng 2 2016
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Настя
Thời lượng video:: 3 phút. 14 giây.
Bài tập
В этом уроке рассматриваются устойчивые сочетания с предлогами:

to go to - идти куда-либо, направляться

to be in/at - быть/находиться где-либо

to come to - приходить куда-то

to come from - возвращаться/приходить откуда-то
Từ được đề xuất
chat - cuộc nói chuyện phiếm
come home - về nhà
a corner - cạnh
a drawer - bồi ở quán rượu
first thing - điều đầu tiên
go to bed - đi ngủ
here is - Ở đây
Internal Revenue Service - Internal Revenue Service
a key - chìa khóa lên dây thiều
look for - tìm kiếm
a manager - giám đốc
to meet - đi đón
notice - biểu thị
upper - ở trên

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип