Bài tập
«Present Simple – Вопросы и Отрицания»

Сложность:
Đã đăng 21 Tháng 3 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 2 phút. 50 giây.
Bài tập
Từ được đề xuất
to agree - bằng lòng
to change - đổi
cheese - pho mát
a clock - bấm giờ
to cook - chín
to fly - bay
free - độc lập
a friend - ân nhân
game - cuộc cạnh kỷ
to leave - ly khai
to live - ăn tiêu xa xí
to love - yêu
pasta - món mì
to play - chơi
to speak - chứng tỏ
a train - đoàn người đi sau hầu
vegetable - cây cối
to watch - coi chừng