Bài tập
«Типы предложений по структуре»

Của chủ đề The Use of English
Сложность:
Đã đăng 23 Tháng 11 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video:: 5 phút. 3 giây.
Bài tập
В этом уроке рассматриваются типы предложений в английском языке по структуре и их особенности.

Предложения бывают простыми, составными (сложносочинёнными) и сложными (сложноподчинёнными).
Từ được đề xuất
to contain - bao hàm
grammar - sách văn phạm
to hurry - bước mau
a light-year - năm ánh sáng
quality - chất lượng
quantity - đa số
remain silent - giữ im lặng
to remember - nhớ lại
responsible - chịu trách nhiệm
rule - điều lệ
a sentence - câu văn
similar - như nhau
simple - đơn giản
a structure - cách kết cấu
a subject - công dân
to write - viết