Bài tập
«Модальный глагол Should
(Modal verbs)»

Của chủ đề Modal verbs Verbs
Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 4 2013
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 2 phút. 42 giây.
Bài tập
Модальный глагол Should используется, чаще всего, для выражения рекомендации, совета или наставления. Но также он может использоваться для выражения обязательства и вероятности.

Модальный глагол Should означает что-то среднее между рекомендацией и обязательством. Похожее значение имеет модальная конструкция be supposed to, и она, в отличие от should, может использоваться в прошедшем времени и в отрицательной форме в значении обязательства.

Từ được đề xuất
along - không thân nhân
a backyard - sân sau
busy - bận rộn
a circus - bồn binh
to comment - chú thích
day before yesterday - ngày hôm kia
delicious - thơm ngon
everywhere - khắp nơi
foreign - không có quan hệ
get sick - bị bệnh
to inspire - gây ra
lawn - bải cỏ
a maple - cây phong
to mow - cắt cỏ
a pen - lông chim
performance - buổi diễn
a pool - chổ sâu ở sông
a railroad - đường sắt
tomorrow - mai
traffic - lưu lượng dữ liệu