Bài tập
«Залоги: активный и пассивный
(voices: Active and Passive)»

Của chủ đề Залоги
Сложность:
Đã đăng 27 Tháng 8 2013
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 4 phút. 36 giây.
Bài tập
Активный залог - Active voice - подлежащее обозначает исполнителя действия, лицо или предмет, выполняющие описываемое действие, а тот, на кого направлено действие, так называемый "получатель действия" в предложении является дополнением.

Способ образования:
исполнитель действия + форма глагола в нужном времени + получатель действия

Пассивный залог - Passive voice - подлежащим является лицо или предмет, подвергающиеся воздействию со стороны другого лица или предмета. Другими словами, исполнитель и получатель действия меняются местами, хотя зачастую исполнитель действия может и не указываться.

Способ образования:
получатель действия + be (в нужной форме) + Participle II 
Từ được đề xuất
accident - khập khểnh
an article - bất định
brave man - người đàn ông dũng cảm
a bridge - cầu
build - cất
decision - điều nghị quyết
to discuss - bàn cải
famous - có danh
a library - nhà chứa sách
a magazine - kho chứa súng
a meeting - giao nhau
a parcel - lô
a picnic - cuộc đi chơi
practically - gần
a question - câu chất vấn
a recipe - cách nấu ăn
a road - con đường
to translate - biến dạng
Ufo - Đĩa bay
a village - hương thôn
a wall - hông của xe