Bài tập
«Словообразование»

Của chủ đề Nouns
Сложность:
Đã đăng 11 Tháng 11 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video:: 5 phút. 3 giây.
Bài tập
Урок посвящён способам образования слов в английском языке. Их всего три: приставочно-суффиксальный, конверсия и сложение.


Наиболее подробно рассматривается первый способ. Образовывать имена существительные можно при помощи следующих суффиксов:1. - ER или - OR (профессии, род деятельности; образуются от глаголов)

2. - IST (принадлежность к общественной группировке, партии, профессии)

3. - NESS (образуются от прилагательных)

4. - ATION (образуются от глаголов)

5. - ING (образуются от глаголов)
Từ được đề xuất
an actor - diển viên
to bring - dẩn dắt
a chemist - người bào chế
compassion - lòng trắc ẩn
a consumer - người tiêu thụ
a creator - người sáng tác
grow up - nhô lên
happiness - diểm phúc
inspiration - hút không khí
kindness - hảo tâm
order - ngay
a physicist - nhà vật lý học
to prove - chứng minh
rule - điều lệ
a scientist - người giỏi về khoa vạn vật
usefulness - tính hữu dụng
violation - sự vi phạm
weakness - bạc nhược