Irregular Verbs

Knowledge of irregular verbs
85 %
Chế độ toàn màn hình
  • "Đối với loại bài tập ""Điền vào chỗ trống..."" và ""Ngữ pháp hành động"": hiện lên các đáp án khác nhau để lựa chọn, trong đó có một đáp án đúng."

  • NEW

    Chọn bài tập theo độ phức tạp và kết quả của bạn trước đó. Nếu tắt cài đặt này, các bài tập sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên.

Пожалуйста, войдите, чтобы начать заниматься.

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип