Là gì "Chế độ ""Bài thi"""

"sử dụng chế độ học ""Thi"" nếu bạn muốn học một số từ nhất định trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như khi chuẩn bị cho kỳ thi, bài kiểm tra hoặc trước một đợt du lịch."
1. Chọn tập hợp các từ để học
"chọn một hoặc nhiều bộ từ trong số 130 từ mà chúng tôi đã tạo: ví dụ: những bộ về khoa học, kinh doanh hoặc động từ bất quy tắc. Hoặc, tạo bộ từ của riêng bạn. Bắt đầu ""Bài kiểm tra"" bằng cách sử dụng bộ bạn đã chọn."
2. Ôn lại cho đến khi bạn ghi nhớ nó
"Thực hiện ""Bài kiểm tra"" nhiều lần cho đến khi bạn chắc chắn mình đã học được tất cả các từ. Không có khoảng thời gian bắt buộc giữa các buổi học trong chế độ này và số lần lặp lại không bị giới hạn."
3. Xóa bộ bạn đã nghiên cứu
Nếu bạn đã học tất cả các từ trong một bộ, loại bỏ nó khỏi danh sách. Thêm vô số bộ, tìm hiểu chúng cùng một lúc và xóa chúng khi cần thiết.

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English