VI

Xác nhận email của bạn để có 20 cụm từ trong phần Bài tập mỗi ngày và có thể nhận xét trong các bài tập.
Cung cấp email khác

Podcast hàng ngày

"Podcast Puzzle English cung cấp cho bạn các cuộc hội thoại trực tiếp được ghi lại với người bản xứ cũng như các bản ghi ""đồng bộ"" đặc biệt. Podcast đồng bộ có bản ghi lời thoại chi tiết được đồng bộ với tập tin âm thanh. Các bản tường thuật rất rõ ràng và có tốc độ chậm. MỖI NGÀY đều có các phần mới!"