Còn
13
từ

Игра на английском Багаж слов

Nhập chữ cái bằng bàn phím
Chế độ toàn màn hình
milk
milk – bóc lột người nào
Từ tiếp theo
Enter
cat
cat – con khăng
Từ tiếp theo
Enter
book
book – sách
Từ tiếp theo
Enter
my
my – cha mẹ tôi
Từ tiếp theo
Enter
you
you – anh
Từ tiếp theo
Enter
home
home – quê hương
Từ tiếp theo
Enter
yes
yes – vâng
Từ tiếp theo
Enter
good
good – điều thiện
Từ tiếp theo
Enter
apple
apple – mối bất hòa
Từ tiếp theo
Enter
dog
dog – bám lấy vật khác
Từ tiếp theo
Enter
baby
baby – em bé
Từ tiếp theo
Enter
sister
sister – chị
Từ tiếp theo
Enter
play
play – chơi
Từ tiếp theo
Enter
Chế độ toàn màn hình
Trò chơi kết thúc, điểm của bạn là điểm


Phát lại
Nhấn phím cách để phát lại
Dấu cách
 • Hugh
 • Campen
 • Steve
 • Tamara
 • Tony
 • Noel
 • Fran
 • David
 • John
 • Lisa
 • Paul
 • Cory
 • Kit
 • Peter
 • Mel
 • Robot
 • Robot
 • Nancy

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип