Còn
13
từ
Free Words for one month! 1 — 30 июня

Игра на английском Багаж слов

Nhập chữ cái bằng bàn phím
Chế độ toàn màn hình
my
my – cha mẹ tôi
Từ tiếp theo
Enter
cat
cat – con khăng
Từ tiếp theo
Enter
open
open – bộc bạch
Từ tiếp theo
Enter
baby
baby – em bé
Từ tiếp theo
Enter
milk
milk – bóc lột người nào
Từ tiếp theo
Enter
tea
tea – cây trà
Từ tiếp theo
Enter
tee
tee – тройник
Từ tiếp theo
Enter
sister
sister – chị
Từ tiếp theo
Enter
you
you – anh
Từ tiếp theo
Enter
sorry
sorry – hèn mọn
Từ tiếp theo
Enter
dog
dog – bám lấy vật khác
Từ tiếp theo
Enter
home
home – quê hương
Từ tiếp theo
Enter
yes
yes – vâng
Từ tiếp theo
Enter
play
play – chơi
Từ tiếp theo
Enter
Chế độ toàn màn hình
Trò chơi kết thúc, điểm của bạn là điểm


Phát lại
Nhấn phím cách để phát lại
Dấu cách
 • Hugh
 • Campen
 • Steve
 • Tamara
 • Tony
 • Noel
 • Fran
 • David
 • John
 • Lisa
 • Paul
 • Cory
 • Kit
 • Peter
 • Mel
 • Robot
 • Robot
 • Nancy