Huấn luyện ngữ pháp

Trình độ kiến thức ngữ pháp
65 %
Chế độ toàn màn hình
  • Không hiện chữ tiếng Anh trong bài tập. Thay vì thế, phát âm cụm từ khi chúng xuất hiện.

  • Nếu bật cài đặt này, bạn có thể bỏ qua không nhập phần đuôi của câu trả lời sau động từ chính, phần đó sẽ không được tính đến khi so sánh câu trả lời của bạn với câu trả lời đúng.

  • Hiện các nhận xét liên quan tới lỗi sai và các lưu ý về ngữ cảnh khác.

  • "Trong bài tập ""Xây dựng câu hỏi/Phủ định"": sử dụng giọng nói để trả lời."

  • "Đối với dạng bài tập ""Chuyển sang câu hỏi/phủ định"": ghép câu trả lời từ các mảnh ghép hoặc nhập chữ."

  • "Đối với loại bài tập ""Điền vào chỗ trống..."" và ""Ngữ pháp hành động"": hiện lên các đáp án khác nhau để lựa chọn, trong đó có một đáp án đúng."

  • NEW

    Chọn bài tập theo độ phức tạp và kết quả của bạn trước đó. Nếu tắt cài đặt này, các bài tập sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên.

Пожалуйста, войдите, чтобы начать заниматься.

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English