2:51
Đã đăng 4 Tháng 6 2015
Top 10 secret places Google Maps does not show
(part one)

Top 10 secret places Google Maps does not show
(part one)

hoặc
продолжительность: 2:51
Posted on 4 Tháng 6 2015
Mô tả
In this video, you will see ten places that were hidden on Google Maps for some reasons.
Từ được đề xuất
a blur - hình dáng mập mờ
to censor - kiểm duyệt,
a drone - điệu nhạc trầm
a furnace - lò lửa
a leak - sự chảy ra
outdated - lỗi thời
to plot - âm mưu
renowned - có danh
to reveal - phát giác
a runway - đường băng
to tamper - làm giả mạo
unmanned - không can đảm
to vacate - thôi

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип